BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV

Informatie over grondwater in de Basisregistratie Ondergrond

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) werkt in opdracht van het ministerie van LNV aan een landsdekkend grondwaterspiegeldieptemodel dat vanaf 2022 beschikbaar komt, voor onder meer toepassingen bij ruimtelijke planvorming, schadeberekeningen en natuurherstel- en ontwikkeling. Ook zal het worden gebruikt bij aanwijzing van beschermingszones in het kader van de Europese Habitatrichtlijn, onderbouwing van derogatieaanvragen voor de Europese Nitraatrichtlijn. De actualisatie van het grondwaterspiegeldieptemodel voor een deel van Friesland is recent afgerond en gepubliceerd in het rapport ‘Kartering grondwaterspiegeldiepte in laag Friesland’.


  » Volledige artikel

meer nieuws